NOWE777 NOWE-333 NOWE777777 9999999 0000099999

Obserwacja osób od 100zł/h , Wykrywanie Zdrady od 100zł/h

 

W dzisiejszych czasach powstaje coraz więcej biur detektywistycznych. Niestety wiąże się to również z działalnością osób, które nie posiadają odpowiednich uprawnień. Przekłada się to na jakość wykonywanych usług, a co za tym idzie powoduje powstanie niezbyt pochlebnych opinii na temat pracy prywatnych detektywów. W związku z ilością istniejących biur przed skorzystaniem z usług detektywistycznych warto zwrócić uwagę na kilka bardzo istotnych informacji, minimalizując tym samym ryzyko nawiązania współpracy z amatorami.

Wybierz Dobrze----> Pewny Detektyw

Podstawą prawną do wykonywania zawodu prywatnego detektywa jest ustawa z dnia 6 lipca 2001r o usługach detektywistycznych ( Dz. U. 2002, nr 12, poz. 110). Ustawodawca przewidział szereg wymogów, które musi spełnić osoba ubiegająca się o wydanie licencji detektywa. Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów skutkuje odmową wystawienia dokumentu, potwierdzającego uprawnienia detektywa.

Uczciwy Detektyw----> Pewny Detektyw

Każdy profesjonalny detektyw powinien więc posiadać licencję, która jest niezbędna do wykonywania tego zawodu. Stosownie do ustawy dokument ten powinien zawierać imię, nazwisko oraz fotografię posiadacza, a także numer licencji, datę jej wystawienia i nazwę organu wydającego. Jeśli detektyw nie chce pokazać swojej licencji, albo pokazuje ją uniemożliwiając dokładne sprawdzenie wyżej wymienionych informacji to pierwsza oznaka, która powinna wzbudzać wątpliwości co do wiarygodności detektywa.

Warto Zauwać----> Pewny Detektyw

 

Posiadanie licencji wiąże się nie tylko z odbyciem obowiązkowego szkolenia zakończonego wewnętrznym egzaminem, ale również poddaniem się wielu badaniom psychologicznym i psychiatrycznym, niekaralnością, a także z wystawieniem pozytywnej opinii Policji. Osoby korzystające z usług detektywistycznych powinny więc zwrócić uwagę na zachowanie detektywa, które nie powinno wzbudzać żadnych podejrzeń co do jego zdrowia psychicznego, jak również na propozycje rozwiązania sprawy, które powinny być zgodne z prawem.

 

 

Innym ważnym elementem, który należy sprawdzić, przed nawiązaniem współpracy z biurem detektywistycznym to posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na wykonywane usługi. Stanowi ono ochronę nie tylko dla interesów biura, ale przede wszystkim dla interesów Klienta. Profesjonalne biuro detektywistyczne powinno posiadać również wpis do rejestru o działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych. Detektyw nie może wykonywać swojej pracy bez obligatoryjnego wpisu we wspomnianym rejestrze, dlatego warto sprawdzić jego istnienie.

Najlepszy Detektyw----> Pewny Detektyw

 

Bardzo istotna jest również informacja dotycząca siedziby biura detektywistycznego. Często widnieją jedynie same numery telefonów, natomiast nie ma wzmianki na temat lokalizacji biura. Należy sprawdzić, czy na stronie internetowej znajdują się podstawowe informacje zarówno o siedzibie, jak i o czasie oraz zakresie wykonywanej działalności.

 

Ponadto, legalnie działające biuro detektywistyczne zawsze zawiera z Klientem umowę cywilno-prawną, na podstawie której detektywi będą wykonywali swoje czynności operacyjne. Po zakończeniu zlecenia powinien zostać spisany raport, do którego dołącza się materiały zgromadzone podczas działań detektywistycznych. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem usług powinny zostać przedstawione Klientom w sposób jasny i klarowny.

Najlepszy Detektyw----> Pewny Detektyw

Usługi, jak w każdej innej branżny muszą mieć swoją cenę cennik.  Koszt usług detektywistycznych jest uzależniony od wielu czynników, takich jak: czas, okoliczności, potrzebny sprzęt oraz ilość osób wymagających zaangażowania do skutecznego wykonania zlecenia. Znaczna liczba biur detektywistycznych zaniża ceny swoich usług, jednak wiąże się to niestety również z obniżeniem ich jakości. Osoby decydujące się na skorzystanie z pomocy prywatnego detektywa, którym zależy na skutecznym działaniu oraz jakości gromadzonych dowodów muszą liczyć się z poniesieniem większych kosztów.

 

Skuteczny Detektyw----> Pewny Detektyw

Ilość biur detektywistycznych oferujących swoje usługi stwarza trudności w wyborze odpowiedniego detektywa. Zwracając uwagę na wyżej wymienione elementy można w jakiś sposób zawęzić krąg poszukiwań oraz ograniczyć ryzyko nawiązania współpracy z nieprofesjonalistami do minimum. Może również dojść do sytuacji, gdzie wszystkie wspomniane wymogi formalne będą spełnione, natomiast niekompetencja wyjdzie na jaw podczas wykonywania zleceń. Niestety branża detektywistyczna przepełniona jest amatorami, którzy jedynie stwarzają pozory profesjonalistów. Niejednokrotnie takie osoby przeciągają okres pozornie wykonywanych działań, co wiąże się ze zwiększeniem kosztów zlecenia, a jeśli podejmą się jakichkolwiek czynności to wykonują je w sposób niekompetentny. Takich czynników, które niewątpliwie będą miały wpływ na wynik sprawy, można uniknąć sprawdzając istnienie wyżej wymienionych elementów, ale również zwracając uwagę na pewne cechy, które powinien posiadać każdy detektyw.

 

Skuteczny Detektyw----> Pewny Detektyw

Prywatny detektyw przede wszystkim powinien wykazać się wiedzą oraz umiejętnościami potrzebnymi do skutecznego wykonania zlecenia. Profesjonalizm detektywa można poznać po propozycjach rozwiązania problemu Klienta, jak również po użytych przez niego metodach i wykorzystanym sprzęcie. Powinien wzbudzać zaufanie, które wpływa na swobodną komunikację, a przez to na całokształt pracy. Dobry detektyw nie powinien wyróżniać się swoim wyglądem, ponieważ w wielu sytuacjach mogłoby to niekorzystnie wpłynąć na przebieg czynności operacyjnych, co skutkowałoby zakończeniem zlecenia fiaskiem. Detektyw powinien natomiast wykazywać się umiejętnością dostosowania się do otaczającego go środowiska, spostrzegawczością, dociekliwością, inteligencją, a w szczególności dyskrecją.

 

  Prywatni detektywi do każdej sprawy podchodzą indywidualnie co skutkuje dołożeniem szczególnej staranności w wykonywaną pracę. Detektywi mogą również występować przed Sądem w charakterze świadka i składać zeznania zgodne ze stanem faktycznym. Czynności operacyjne wykonywane są przy użyciu specjalistycznego sprzętu wysokiej jakości, dzięki czemu gromadzone materiały nigdy nie budzą wątpliwości.